ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Μαρούσι, 23-10-2020
Αρ. Πρωτ.: K1/145040
Ταχ. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 Μαρούσι
Τηλέφωνα : 2131311632-28-21-45-61-39-19-35
ΠΡΟΣ: 1. ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.
2. ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ι.Ε.Κ.
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διεξαγωγής κατάρτισης στα ΙΕΚ»
Η λειτουργία των ΙΕΚ, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, πραγματοποιείται διά ζώσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55339 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
3780/8-9-2020), Κεφάλαιο Β΄ – Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βίου Μάθησης που αφορά στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19.
Στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι ανάγκες θα καλύπτονται με εξ αποστάσεως ασύγχρονη ή
σύγχρονη κατάρτιση. Ειδικότερα:
Α. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 Εγκύκλιο Υπουργείου εσωτερικών με Θέμα : "Μέτρα και
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού") μετά από
ιατρική γνωμάτευση η οποία κατατίθεται στο ΙΕΚ
Το σύνολο των καταρτιζομένων του τμήματος παρακολουθεί διά ζώσης μαθήματα, ενώ οι
ανωτέρω παρακολουθούν εξ αποστάσεως με τις παρακάτω δυνατότητες:
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση, όπου ο εκπαιδευτής, σε ανεξάρτητο χρόνο από την
εκπαιδευτική διαδικασία, αναρτά σε ασύγχρονη πλατφόρμα υλικό (σημειώσεις, οδηγίες,
προτεινόμενες ασκήσεις – εργασίες κτλ.) ώστε να είναι διαθέσιμο σε περιπτώσεις
καταρτιζομένων που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα. Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την
παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της
δραστηριότητάς του στην πλατφόρμα, καθώς και τις αναρτήσεις του στις απαιτούμενες
δραστηριότητες του μαθήματος, ενώ υποχρεούται να ενημερώνει με email μία φορά την
εβδομάδα το Διευθυντή του ΙΕΚ για την παρουσία και την ανταπόκριση του καταρτιζομένου.
2
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν καθοριστεί από τη Διεύθυνση του ΙΕΚ, οι προϋποθέσεις
με βάση τις οποίες θα πιστοποιείται η συμμετοχή του καταρτιζόμενου και θα ρυθμίζεται η
ελάχιστη συμμετοχή που απαιτείται για να θεωρηθεί επιτυχής η κατάρτισή του. Ως ελάχιστη
προϋπόθεση θεωρείται η απάντηση ενός μικρού αριθμού ερωτήσεων επί της ύλης του
μαθήματος, τις οποίες θα αναρτά την ημέρα του μαθήματος ο εκπαιδευτής, ενώ ο
καταρτιζόμενος θα υποχρεούται να απαντήσει στο σύνολό τους και να τις αναρτήσει στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης του ΙΕΚ, μέχρι το επόμενο
μάθημα. Κάθε επιπλέον απαίτηση, καθώς και ο τρόπος εξέτασης προόδου και τελικής εξέτασης
θα συναποφασίζεται ανάμεσα στη Διεύθυνση του ΙΕΚ και τον εκπαιδευτή.
Β. Καταρτιζόμενοι που συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19
Τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Α εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις καταρτιζομένων που
συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19, για το χρονικό διάστημα που
αυτοί βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, αποδεδειγμένα και με την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΙΕΚ.
Γ. Εκπαιδευτές οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα: "Μέτρα και
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού") μετά από
ιατρική γνωμάτευση η οποία κατατίθεται στο ΙΕΚ.
1. Ο εκπαιδευτής δεν συμμετέχει στη διά ζώσης διδασκαλία στα τμήματα, παραμένει στον χώρο
του και αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης.
Υποχρεούται να αναρτά στην πλατφόρμα σημειώσεις και οδηγίες, να παραμένει διαθέσιμος
μέσω email για επίλυση αποριών τις ώρες που θα έκανε το μάθημά του στο ΙΕΚ, να προτείνει
ερωτήσεις κατανόησης, εργασίες ατομικές ή και ομαδικές με συγκεκριμένη ημερομηνία
παράδοσης ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο των καταρτιζομένων, να δημιουργεί
συνθήκες επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας (ξεκινώντας ένα θέμα συζήτησης,
συμμετέχοντας με αναρτήσεις κτλ.). Ο εκπαιδευτής πιστοποιεί τη συμμετοχή των
καταρτιζομένων μέσω της ανταπόκρισής τους στις παραπάνω διαδικασίες κατάρτισης. Η
Διοίκηση του ΙΕΚ είναι απαραίτητο να μεριμνήσει για την κατάρτιση ενός πλάνου ελάχιστης
συμμετοχής εκπαιδευτών και καταρτιζομένων στις διαδικασίες της ασύγχρονης εξ
αποστάσεως κατάρτισης, το οποίο να αντιστοιχεί στις ώρες κατάρτισης του μαθήματος. Η
επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις διαδικασίες
της ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης μέσω της επίσημης πλατφόρμας των ΙΕΚ και
δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τη Διεύθυνση του ΙΕΚ ως μοναδικός τρόπος
επικοινωνίας.
Παράδειγμα πλάνου ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Για τους εκπαιδευτές: Ανάρτηση υλικού προς μελέτη μία έως δύο φορές την εβδομάδα,
ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος και κατά την κρίση του εκπαιδευτή.
Επιπλέον, ερωτήσεις κατανόησης και προαιρετικά μικρές εργασίες και ασκήσεις, ανάλογα με
την ύλη του μαθήματος με συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης υποχρεωτικά. Μία ή δύο
εργασία/ες ανάπτυξης, ή/και ασκήσεις που θα καλύπτουν το σύνολο της ύλης.
3
Για τους καταρτιζόμενους: Υποχρέωση μελέτης του υλικού και ανάρτησης παραδοτέων για
όλα τα παραπάνω, στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.
2. Εναλλακτικά, αξιοποιείται η σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση κατά τις ώρες που
προβλέπονται από το πρόγραμμα κάθε τμήματος. Ο εκπαιδευτής δηλαδή θα συνδέεται μέσω
πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης και οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να τον
παρακολουθούν από αίθουσα του ΙΕΚ που διαθέτει υπολογιστή και σύνδεση ίντερνετ. Σε
αυτή την περίπτωση η παρουσία τους πιστοποιείται και καταγράφεται από τη διοίκηση του
ΙΕΚ.
3. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή του μαθήματος με σύγχρονη εξ
αποστάσεως κατάρτιση σε αίθουσα του ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν στις διαδικασίες
του μαθήματος από τον χώρο τους.
Δ. Εκπαιδευτές που συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19
Τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Γ εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπαιδευτών που
συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19, για το χρονικό διάστημα που
αυτοί βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, αποδεδειγμένα και με την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΙΕΚ.
Ε. Καταρτιζόμενοι που νοσούν από κορωνοϊό COVID 19
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το τμήμα τους τίθεται σε καθεστώς προσωρινής αναστολής
λειτουργίας και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις περιπτώσεις Α και Γ. Με τη λήξη της αναστολής
λειτουργίας του τμήματος, αυτό επανέρχεται σε διά ζώσης κατάρτιση. Ο/οι νοσών/ούντες
απουσιάζει/ουν από την κατάρτιση για όσο χρόνο απαιτείται και οι απουσίες του/τους
δηλώνονται στο σύστημα αλλά δεν προσμετρώνται. Η Διεύθυνση του ΙΕΚ σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτές του τμήματος θα πρέπει να μεριμνήσει για την κάλυψη των ιδιαίτερων
εκπαιδευτικών αναγκών του/των νοσούντος/ντων, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη
φοίτησή του/τους στο ΙΕΚ.
ΣΤ. Εκπαιδευτές που νοσούν από κορωνοϊό COVID 19
Εκπαιδευτής που νοσεί θα αναπληρώσει τις διδακτικές ώρες μετά την ίασή του με διά ζώσης
διδασκαλία. Παράλληλα το ΙΕΚ δύναται να αναδιαμορφώσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες του. Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτή, ο
Διευθυντής του ΙΕΚ δύναται να προχωρήσει με αντικατάσταση του εν λόγω εκπαιδευτή.
Ζ. Προσωρινή αναστολή ή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΕΚ
Στην περίπτωση προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης της λειτουργίας του ΙΕΚ παρέχεται
σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση για όσο χρονικό διάστημα το ΙΕΚ παραμένει σε
αυτό το καθεστώς. Για τη διασφάλιση της ποιότητας και την πιστοποίηση της συμμετοχής των
καταρτιζομένων στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση ισχύουν όσα αναφέρονται στις
περιπτώσεις Α και Γ1. Όσον αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση, αυτή θα
πραγματοποιείται τις ημέρες και τις ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε
τμήματος και οι παρουσίες των καταρτιζομένων θα πιστοποιούνται από τους εκπαιδευτές των
τμημάτων.
4
E. Εργαστηριακά Μαθήματα:
? Τα εργαστηριακά μαθήματα υλοποιούνται διά ζώσης, κανονικά, με τήρηση των
απαραίτητων κανόνων και οδηγιών προστασίας.
? Σε περίπτωση που αιτιολογημένα η διά ζώσης κατάρτιση δεν είναι εφικτή, τα
εργαστηριακά μαθήματα είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με προσομοίωση
εργαστηρίου, αξιοποιώντας κάθε δυνατή τεχνολογία. Επίσης, είναι δυνατόν να
πραγματοποιούνται με σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση, αξιοποιώντας
κάθε πρόσφορη μέθοδο διδασκαλίας που εξυπηρετεί το κάθε εργαστηριακό μάθημα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ